1. 6

  तां कामयानां भगवानुवाह यजुषां पतिः । तुष्टायां तोषमापन्नोऽजनयद्द्वादशात्मजान् ।। ४-१-६ ।।

  The Lord of the ritualistic performance of yajña later married Dakṣiṇā, who was anxious to have the Personality of Godhead as her husband, and in this wife the Lord was also very much pleased to beget twelve children. ।। 4-1-6 ।।

 2. 7

  तोषः प्रतोषः सन्तोषो भद्रः शान्तिरिडस्पतिः । इध्मः कविर्विभुः स्वह्नः सुदेवो रोचनो द्विषट् ।। ४-१-७ ।।

  The twelve boys born of Yajña and Dakṣiṇā were named Toṣa, Pratoṣa, Santoṣa, Bhadra, Śānti, Iḍaspati, Idhma, Kavi, Vibhu, Svahna, Sudeva and Rocana. ।। 4-1-7 ।।

 3. 8

  तुषिता नाम ते देवा आसन् स्वायम्भुवान्तरे । मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञः सुरगणेश्वरः ।। ४-१-८ ।।

  During the time of Svāyambhuva Manu, these sons all became the demigods collectively named the Tuṣitas. Marīci became the head of the seven ṛṣis, and Yajña became the king of the demigods, Indra. ।। 4-1-8 ।।

 4. 9

  प्रियव्रतोत्तानपादौ मनुपुत्रौ महौजसौ । तत्पुत्रपौत्रनप्तॄणामनुवृत्तं तदन्तरम् ।। ४-१-९ ।।

  Svāyambhuva Manu’s two sons, Priyavrata and Uttānapāda, became very powerful kings, and their sons and grandsons spread all over the three worlds during that period. ।। 4-1-9 ।।

 5. 10

  देवहूतिमदात्तात कर्दमायात्मजां मनुः । तत्सम्बन्धि श्रुतप्रायं भवता गदतो मम ।। ४-१-१० ।।

  My dear son, Svāyambhuva Manu handed over his very dear daughter Devahūti to Kardama Muni. I have already spoken to you about them, and you have heard about them almost in full. ।। 4-1-10 ।।