1. 11

  दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान् मनुः । प्रायच्छद्यत्कृतः सर्गस्त्रिलोक्यां विततो महान् ।। ४-१-११ ।।

  Svāyambhuva Manu handed over his daughter Prasūti to the son of Brahmā named Dakṣa, who was also one of the progenitors of the living entities. The descendants of Dakṣa are spread throughout the three worlds. ।। 4-1-11 ।।

 2. 12

  याः कर्दमसुताः प्रोक्ता नव ब्रह्मर्षिपत्नयः । तासां प्रसूतिप्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे ।। ४-१-१२ ।।

  You have already been informed about the nine daughters of Kardama Muni, who were handed over to nine different sages. I shall now describe the descendants of those nine daughters. Please hear from me. ।। 4-1-12 ।।

 3. 13

  पत्नी मरीचेस्तु कला सुषुवे कर्दमात्मजा । कश्यपं पूर्णिमानं च ययोरापूरितं जगत् ।। ४-१-१३ ।।

  Kardama Muni’s daughter Kalā, who was married to Marīci, gave birth to two children, whose names were Kaśyapa and Pūrṇimā. Their descendants are spread all over the world. ।। 4-1-13 ।।

 4. 14

  पूर्णिमासूत विरजं विश्वगं च परन्तप । देवकुल्यां हरेः पादशौचाद्याभूत्सरिद्दिवः ।। ४-१-१४ ।।

  My dear Vidura, of the two sons, Kaśyapa and Pūrṇimā, Pūrṇimā begot three children, namely Viraja, Viśvaga and Devakulyā. Of these three, Devakulyā was the water which washed the lotus feet of the Personality of Godhead and which later on transformed into the Ganges of the heavenly planets. ।। 4-1-14 ।।

 5. 15

  अत्रेः पत्न्यनसूया त्रीञ्जज्ञे सुयशसः सुतान् । दत्तं दुर्वाससं सोममात्मेशब्रह्मसम्भवान् ।। ४-१-१५ ।।

  Anasūyā, the wife of Atri Muni, gave birth to three very famous sons — Soma, Dattātreya and Durvāsā — who were partial representations of Lord Viṣṇu, Lord Śiva and Lord Brahmā. Soma was a partial representation of Lord Brahmā, Dattātreya was a partial representation of Lord Viṣṇu, and Durvāsā was a partial representation of Lord Śiva. ।। 4-1-15 ।।