1. 1

  मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे । आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः ।। ४-१-१ ।।

  Śrī Maitreya said: Svāyambhuva Manu begot three daughters in his wife, Śatarūpā, and their names were Ākūti, Devahūti and Prasūti. ।। 4-1-1 ।।

 2. 2

  आकूतिं रुचये प्रादादपि भ्रातृमतीं नृपः । पुत्रिकाधर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः ।। ४-१-२ ।।

  Ākūti had two brothers, but in spite of her brothers, King Svāyambhuva Manu handed her over to Prajāpati Ruci on the condition that the son born of her be returned to Manu as his son. This he did in consultation with his wife, Śatarūpā. ।। 4-1-2 ।।

 3. 3

  प्रजापतिः स भगवान् रुचिस्तस्यामजीजनत् । मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना ।। ४-१-३ ।‌।

  Ruci, who was very powerful in his brahminical qualifications and was appointed one of the progenitors of the living entities, begot one son and one daughter by his wife, Ākūti. ।‌। 4-1-3 ।।

 4. 4

  यस्तयोः पुरुषः साक्षाद्विष्णुर्यज्ञस्वरूपधृक् । या स्त्री सा दक्षिणा भूतेरंशभूतानपायिन ।। ४-१-४ ।।

  Of the two children born of Ākūti, the male child was directly an incarnation of the Supreme Personality of Godhead, and His name was Yajña, which is another name of Lord Viṣṇu. The female child was a partial incarnation of Lakṣmī, the goddess of fortune, the eternal consort of Lord Viṣṇu. ।। 4-1-4 ।।

 5. 5

  आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्याः पुत्रं विततरोचिषम् । स्वायम्भुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणाम् ।। ४-१-५ ।।

  Svāyambhuva Manu very gladly brought home the beautiful boy named Yajña, and Ruci, his son-in-law, kept with him the daughter, Dakṣiṇā. ।। 4-1-5 ।।