1. 16

  तथा तद्राष्ट्रपालोऽङ्ग बहुलाश्व इति श्रुतः । मैथिलो निरहम्मान उभावप्यच्युतप्रियौ ।। १०-८६-१६ ।।

  Similarly free from false ego was the ruler of that kingdom, my dear Parīkṣit, a descendant of the Mithila dynasty named Bahulāśva. Both these devotees were very dear to Lord Acyuta. ।। 10-86-16 ।।

 2. 17

  तयोः प्रसन्नो भगवान् दारुकेणाहृतं रथम् । आरुह्य साकं मुनिभिर्विदेहान् प्रययौ प्रभुः ।। १०-८६-१७ ।।

  Pleased with both of them, the Supreme Personality of Godhead mounted His chariot, which Dāruka had brought, and traveled to Videha with a group of sages. ।। 10-86-17 ।।

 3. 18

  नारदो वामदेवोऽत्रिः कृष्णो रामोऽसितोऽरुणिः । अहं बृहस्पतिः कण्वो मैत्रेयश्च्यवनादयः ।। १०-८६-१८ ।।

  Among these sages were Nārada, Vāmadeva, Atri, Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa, Paraśurāma, Asita, Aruṇi, myself, Bṛhaspati, Kaṇva, Maitreya and Cyavana. ।। 10-86-18 ।।

 4. 19

  तत्र तत्र तमायान्तं पौरा जानपदा नृप । उपतस्थुः सार्घ्यहस्ता ग्रहैः सूर्यमिवोदितम् ।। १०-८६-१९ ।।

  In every city and town the Lord passed along the way, O King, the people came forward to worship Him with offerings of arghya water in their hands, as if to worship the risen sun surrounded by planets. ।। 10-86-19 ।।

 5. 20

  आनर्तधन्वकुरुजाङ्गलकङ्कमत्स्यपाञ्चालकुन्तिमधुकेकयकोसलार्णाः । अन्ये च तन्मुखसरोजमुदारहासस्निग्धेक्षणं नृप पपुर्दृशिभिर्नृनार्यः ।। १०-८६-२० ।।

  The men and women of Ānarta, Dhanva, Kuru-jāṅgala, Kaṅka, Matsya, Pañcāla, Kunti, Madhu, Kekaya, Kośala, Arṇa and many other kingdoms drank with their eyes the nectarean beauty of Lord Kṛṣṇa’s lotuslike face, which was graced with generous smiles and affectionate glances. ।। 10-86-20 ।।