1. 1

  श्रीशुक उवाच बलभद्रः कुरुश्रेष्ठ भगवान् रथमास्थितः । सुहृद्दिदृक्षुरुत्कण्ठः प्रययौ नन्दगोकुलम् ।। १०-६५-१ ।।

  Śukadeva Gosvāmī said: O best of the Kurus, once Lord Balarāma, eager to visit His well-wishing friends, mounted His chariot and traveled to Nanda Gokula. ।। 10-65-1 ।।

 2. 2

  परिष्वक्तश्चिरोत्कण्ठैर्गोपैर्गोपीभिरेव च । रामोऽभिवाद्य पितरावाशीर्भिरभिनन्दितः ।। १०-६५-२ ।।

  Having long suffered the anxiety of separation, the cowherd men and their wives embraced Lord Balarāma. The Lord then offered respects to His parents, and they joyfully greeted Him with prayers. ।। 10-65-2 ।।

 3. 3

  चिरं नः पाहि दाशार्ह सानुजो जगदीश्वरः । इत्यारोप्याङ्कमालिङ्ग्य नेत्रैः सिषिचतुर्जलैः ।। १०-६५-३ ।।

  [Nanda and Yaśodā prayed,] “O descendant of Daśārha, O Lord of the universe, may You and Your younger brother Kṛṣṇa ever protect us.” Saying this, they raised Śrī Balarāma onto their laps, embraced Him and moistened Him with tears from their eyes. ।। 10-65-3 ।।

 4. 4

  गोपवृद्धांश्च विधिवद्यविष्ठैरभिवन्दितः । यथावयो यथासख्यं यथासम्बन्धमात्मनः ।। १०-६५-४ ।।

  Lord Balarāma then paid proper respects to the elder cowherd men, and the younger ones all greeted Him respectfully. He met them all with smiles, handshakes and so on, dealing personally with each one according to age, degree of friendship, and family relationship. ।। 10-65-4 ।।

 5. 5

  समुपेत्याथ गोपालान् हास्यहस्तग्रहादिभिः । विश्रान्तं सुखमासीनं पप्रच्छुः पर्युपागताः ।। १०-६५-५ ।।

  Then, after resting, the Lord accepted a comfortable seat, and they all gathered around Him. ।। 10-65-5 ।।