1. 11

  अत्र प्रविश्य गरुडो यदि मत्स्यान् स खादति । सद्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम् ।। १०-१७-११ ।।

  If Garuḍa ever again enters this lake and eats the fish here, he will immediately lose his life. What I am saying is the truth. ।। 10-17-11 ।।

 2. 12

  तं कालियः परं वेद नान्यः कश्चन लेलिहः । अवात्सीद्गरुडाद्भीतः कृष्णेन च विवासितः ।। १०-१७-१२ ।।

  Of all the serpents, only Kāliya came to know of this affair, and in fear of Garuḍa he took up residence in that Yamunā lake. Later Lord Kṛṣṇa drove him out. ।। 10-17-12 ।।

 3. 13

  कृष्णं ह्रदाद्विनिष्क्रान्तं दिव्यस्रग्गन्धवाससम् । महामणिगणाकीर्णं जाम्बूनदपरिष्कृतम् ।। १०-१७-१३ ।।

  [Resuming his description of Kṛṣṇa’s chastisement of Kāliya, Śukadeva Gosvāmī continued:] Kṛṣṇa rose up out of the lake wearing divine garlands, fragrances and garments, covered with many fine jewels, and decorated with gold. ।। 10-17-13 ।।

 4. 14

  उपलभ्योत्थिताः सर्वे लब्धप्राणा इवासवः । प्रमोदनिभृतात्मानो गोपाः प्रीत्याभिरेभिरे ।। १०-१७-१४ ।।

  When the cowherds saw Him they all stood up immediately, just like an unconscious person’s senses coming back to life. Filled with great joy, they affectionately embraced Him. ।। 10-17-14 ।।

 5. 15

  यशोदा रोहिणी नन्दो गोप्यो गोपाश्च कौरव । कृष्णं समेत्य लब्धेहा आसन् लब्धमनोरथाः ।। १०-१७-१५ ।।

  Having regained their vital functions, Yaśodā, Rohiṇī, Nanda and all the other cowherd women and men went up to Kṛṣṇa. O descendant of Kuru, even the dried-up trees came back to life. ।। 10-17-15 ।।