1. 26

  भविष्यति हि मे रूपं प्लवमानस्य सागरे | विष्णोर्विक्रममाणस्य पुरा त्रीन्विक्रमानिव || ४-६७-२६

  'When I am jumping over the ocean, now my aspect will indeed become like that of Vishnu who in those days easily paced the triad of worlds just in three paces. [4-67-26]

 2. 27

  बुद्ध्या चाहं प्रपश्यामि मनश्चेष्टा च मे तथा | अहं द्रक्ष्यामि वैदेहीं प्रमोदध्वं प्लवङ्गमाः || ४-६७-२७

  'O monkeys I have a feeling in my mind that I will see Vaidehi. Be happy. [4-67-27]

 3. 28

  मारुतस्य समो वेगे गरुडस्य समो जवे | अयुतं योजनानां तु गमिष्यामीति मे मतिः || ४-६७-२८

  'I am equal to Maruta and Garuda in speed. I feel I can cover ten thousand yojanas (at a stretch). [4-67-28]

 4. 29

  वासवस्य सवज्रस्य ब्रह्मणो वा स्वयम्भुवः | विक्रम्य सहसा हस्तादमृतं तदिहानये || ४-६७-२९

  '(I think) I can encounter Indra, wielder of the thunderbolt and obtain nectar from his hands. I can even confront Brahma, the self-born creator courageously. [4-67-29]

 5. 30

  तमेवं वानरश्रेष्ठं गर्जन्तममितौजसम् | प्रहृष्टा हरयस्तत्र समुदैक्षन्त विस्मिताः || ४-६७-३०

  The monkeys looked at him and were amazed, happy to see him roaring and shining in brilliance. [4-67-30]