1. 16

  विनष्टमिह मां श्रुत्वा व्यक्तं हास्यति जीवितम् | एतावदुक्त्वा वचनं वृद्धांस्तानभिवाद्य च || ४-५५-१६

  'On hearing about my death, she will certainly give up her life'. Having expressed so much of his feelings, he (Angada) saluted the elderly monkeys..... - [4-55-16]

 2. 17

  विवेश चाङ्गदो भूमौ रुदन्दर्भेषु दुर्मनाः | तस्य संविशतस्तत्र रुदन्तो वानरर्षभाः || ४-५५-१७

  - and started crying. Then disheartened Angada spread the darbha grass and lay down on the ground. Seeing him lie down the bulls among the monkeys started crying. [4-55-17]

 3. 18

  नयनेभ्यः प्रमुमुचुरुष्णं वै वारि दुःखिताः | सुग्रीवं चैव निन्दन्तः प्रशंसन्तश्च वालिनम् || ४-५५-१८

  They became sad and shed hot tears from their eyes. Blaming Sugriva and praising Vali,..... - [4-55-18]

 4. 19

  परिवार्याङ्गदं सर्वे व्यवसन्प्रायमासितुम् | मतं तद्वालिपुत्रस्य विज्ञाय प्लवगर्षभाः || ४-५५-१९

  - all the companions of Angada sat there surrounding him after having decided to fast unto death. After knowing the opinion of Vali's son all the great monkeys..... - [4-55-19]

 5. 20

  उपस्पृश्योदकं तत्र प्राङ्मुखास्समुपाविशन् | दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु उदक्तीरं समाश्रिताः || ४-५५-२०

  - sipped water and assembled on the northern shore of the sea facing the east with the darbha grass spread on the ground, their edges pointing southward. [4-55-20]