1. 16

  परिकालयमानस्तु वालिनाऽभिद्रुत स्तदा | पुनरावृत्य सहसा प्रस्थितोऽहं तदा विभो || ४-४६-१६

  'O king chased thus by Vali, I ran and turned back and ran again fast. [4-46-16]

 2. 17

  पुनरावर्तमानस्तु वालिनाऽभिद्रुतोद्रुतम् | दिशस्तस्यास्ततो भूयः प्रस्थितो दक्षिणां दिशम् | विन्ध्यपादपसङ्कीर्णां चन्दनद्रुमशोभिताम् || ४-४६-१७

  'Then chased by Vali, I changed my present direction from the east towards the southern quarter where Vindhya mountain stood with its, beautiful sandal trees. [4-46-17]

 3. 18

  द्रुमशैलांस्ततः पश्यन्भूयो दक्षिणतोऽपराम् | पश्चिमां च दिशं प्राप्ता वालिना समभिद्रुतः || ४-४६-१८

  'I was looking at the trees and mountains in the southern direction, I reached the western quarter pursued by Vali. [4-46-18]

 4. 19

  सम्पश्यन्विविधान्देशानस्तं च गिरिसत्तमम् | प्राप्य चास्तं गिरिश्रेष्ठमुत्तरां सम्प्रधावितः || ४-४६-१९

  'Looking at the places around, I reached the best of mountains where the Sun sets (I found Vali still chasing me) and ran towards the north. [4-46-19]

 5. 20

  हिमवन्तं च मेरुं च समुद्रं च तथोत्तरम् | यदा न विन्दं शरणं वालिना समभिद्रुतः || ४-४६-२०

  'I saw Himavan and mount Meru on the north and the northern sea. Still pursued by Vali, I could not know where to go..... - [4-46-20]