1. 11

  एवं सम्बोदितास्सर्वे राज्ञा वानरयूथपाः | आनयिष्यामहे सीतां हनिष्यामश्च रावणम् || ४-४५-११

  Thus addressed by the king, the leaders of the monkeys shouted, 'We will kill Ravana and get back Sita'. [4-45-11]

 2. 12

  अहमेको हनिष्यामि रावणं प्राप्तमाहवे | ततश्चोन्मथ्य सहसा हरिष्ये जनकात्मजाम् || ४-४५-१२

  'I shall kill Ravana singlehanded in war and quickly get back Janaka's daughter churning (the enemy army).' (said one) [4-45-12]

 3. 13

  वेपमानां श्रमेणाद्य भवद्भिः स्थीयतामिति | एक एवाहरिष्यामि पातालादपि जानकीम् || ४-४५-१३

  'I will alone restore Sita, exhausted and trembling (in fear), even from the nether world. Wait here.' (said another leader). [4-45-13]

 4. 14

  वधिष्याम्यहं वृक्षान् दारयिष्याम्यहं गिरीन् | धरणीं दारयिष्यामि क्षोभयिष्यामि सागरान् || ४-४५-१४

  'I will smash trees, shatter mountains, cleave the earth and churn up the seas'. (said a another). [4-45-14]

 5. 15

  अहं योजनसङ्ख्यायाः प्लविता नात्र संशयः | शतं योजनसङ्ख्यायाश्शतं समधिकं ह्यहम् || ४-४५-१५

  'I can doubtless cross a distance of a hundred yojanas' said one. Another said,' I can leap a hundred yojanas more'. [4-45-15]