1. 21

  एतस्मिन्नन्तरे भग्नस्सुग्रीवस्तेन वालिना | अपश्यन्राघवं नाथमृश्यमूकं प्रदुद्रुवे || ४-१२-२१

  Discomfited by Vali, and not seeing Rama around, Sugriva ran towards Rishyamuka mountain. [4-12-21]

 2. 22

  क्लान्तो रुधिरसिक्ताङ्गः प्रहारैर्जर्झरीकृतः | वालिनाऽभिद्रुतः क्रोधात्प्रविवेश महावनम् || ४-१२-२२

  Exhausted, disfigured and body mauled and drenched in blood all over, Sugriva, chased by the infuriated Vali, entered the region of great sage Matanga. [4-12-22]

 3. 23

  तं प्रविष्टं वनं दृष्ट्वा वाली शापभयार्दितः | मुक्तो ह्यसि त्वमित्युक्त्वा स निवृत्तो महाद्युतिः || ४-१२-२३

  Effulgent Vali saw Sugriva entering the ( prohibited ) grove and turned back due to the fear of the curse ( of sage Matanga ) saying, 'You have escaped'. [4-12-23]

 4. 24

  राघवोऽसि सह भ्रात्रा सह चैव हनूमता | तदेव वनमागच्छत्सुग्रीवो यत्र वानरः || ४-१२-२४

  Rama together with Lakshmana and Hanuman also arrived at the same gave where Sugriva was. [4-12-24]

 5. 25

  तं समीक्ष्यागतं रामं सुग्रीवस्सहलक्ष्मणम् | ह्रीमान्दीनमुवाचेदं वसुधामवलोकयन् || ४-१२-२५

  At the sight of Rama accompanied by Lakshmana, Sugriva felt ashmed and aggrieved, and looking down on the ground, said : - [4-12-25]