1. 26

  ततस्तु द्वारमागम्य किष्किन्धाया महाबलः | ननर्द कम्पयन्भूमिं दुन्दुभिर्दुन्दुभिर्यथा || ४-११-२६

  - mighty Dundubhi marched to the entrance of Kishkindha. And then roared like a war-drum as if shaking the earth. [4-11-26]

 2. 27

  समीपस्थान्द्रुमान्भञ्जन्वसुधां दारयन्खुरैः | विषाणेनोल्लिखन् दर्पात्तद्द्वारं द्विरदो यथा || ४-११-२७

  'Dundubhi felled the trees nearby, rent the earth with its hoofs, scratched the entrance gate of the city as an elephant would do with its horns in arrogance. [4-11-27]

 3. 28

  अन्तःपुरगतो वाली श्रुत्वा शब्दममर्षणः | निष्पपात सह स्त्रीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः || ४-११-२८

  'Unable to tolerate the sound, Vali jumped out of the harem along with the women like the Moon with stars. [4-11-28]

 4. 29

  मितं व्यक्ताक्षरपदं तमुवाचाथ दुन्दुभिम् | हरीणामीश्वरो वाली सर्वेषां वनचारिणाम् || ४-११-२९

  'Vali, king of the monkeys who roam the forest, saw Dundubhi and addressed, but briefly : - [4-11-29]

 5. 30

  किमर्थं नगरद्वारमिदं रुध्द्वा विनर्दसि | दुन्दुभे विदितो मेऽसि रक्षप्राणान्महाबल || ४-११-३०

  - 'O Dundubhi why are you roaring, blocking the entrance of the city? I know you are powerful. Go and save your life.' [4-11-30]