1. 11

  समर्थो नास्मि ते दातुं युद्धं युद्धविशारद | श्रूयतां चाभिधास्यामि यस्ते युद्धं प्रदास्यति || ४-११-११

  'You are proficient in warfare. I am not competent enough to challenge you to a duel. But I will name the one who can. [4-11-11]

 2. 12

  शैलराजो महारण्ये तपस्विशरणं परम् | शङ्करश्वशुरो नाम्ना हिमवानिति विश्रुतः || ४-११-१२

  'Himavan, the supreme abode of ascetics is the fatherinlaw of Lord Siva. He is wellknown as king of mountains, who has, great forests,..... - [4-11-12]

 3. 13

  गुहाप्रस्रवणोपेतो बहुकन्दरनिर्दरः | स समर्थस्तव प्रीतिमतुलां कर्तुमाहवे || ४-११-१३

  - waterfalls, and many caves and caverns. He is competent to match your incomparable love for war. [4-11-13]

 4. 14

  तं भीत इति विज्ञाय समुद्रमसुरोत्तमः | हिमवद्वनमागच्छच्छरश्चापादिव च्युतः || ४-११-१४

  '( Dundubhi ), the most powerful of demons, aware that the ocean is frightened of him went swiftly to the forests of Himavan like an arrow released from a bow. [4-11-14]

 5. 15

  ततस्तस्य गिरेश्श्वेता गजेन्द्रविप्रलाश्शिलाः | चिक्षेप बहुधा भूमौ दुन्दुभिर्विननाद च || ४-११-१५

  Then Dundubhi raised many huge white cliffs of the size of great elephants to the ground and roared. [4-11-15]