1. 51

  शिंशुपामलकीजम्ब्वो याश्चान्याः काननेषु लताः | मालती मल्लिका जातिर्याश्चान्याः कानने लताः | प्रमदाविग्रहं कृत्वा भरद्वाजाश्रमेऽवदन् || २-९१-५१

  Asohka, emblic myrobalan and all other trees found in the forest and malati, mallika creepers assumed the form of women, came over to the hermitage of Bharadwaja and said : - [2-91-51]

 2. 52

  सुरास्सुरापाः पिबत पायसं च बुभुक्षिताः | मांसानि च सुमेध्यानि भक्ष्यन्तां यावदिच्छथ || २-९१-५२

  - 'Oh ! wine drinkers, drink as much as you can those who are hungry partake payasam and sacred meat'. [2-91-52]

 3. 53

  उच्छाद्य स्नापयन्ति स्म नदीतीरेष वल्गुषु | अप्येकमेकं पुरषं प्रमदाः सप्त चाष्ट च || २-९१-५३

  Every single warrior was attended by seven or eight women who applied oil and massaged his body and bathed him on the lovely banks of the river. [2-91-53]

 4. 54

  संवाहन्त्यः समापेतुर्नार्यो रुचिरलोचनाः | परिमृज्य तथाऽन्योन्यं पाययन्ति वराङ्गनाः || २-९१-५४

  Some women with beautiful eyes quickly approached them for massaging. The best of ladies wiped their bodies dry and gave each other beverages to drink. [2-91-54]

 5. 55

  हयान् गजान् खारानुष्ट्रान्तथैव सुरभेस्सुतान् | अभोजयन्वाहनपास्तेषां भोज्यं यथाविधि || २-९१-५५

  The attendants of animals fed the horses, elephants, donkeys, camels and oxen their appropriate food. [2-91-55]