1. 31

    स सूतपुत्रो भरतेन सम्यगाज्ञापितस्सम्परिपूर्णकामः | शशास सर्वान्प्रकृतिप्रधानान्बलस्य मुख्यांश्च सुहृज्जनं च || २-८२-३१

    The charioteer categorically commanded by Bharata, his desire fulfilled, communicated the royal mandate to all important subjects, chiefs of army and friends. [2-82-31]