1. 21

  यावदेव तु संसुप्ता स्तावदेव वयं लघु | रथमारुह्य गच्छामः पन्थानमकुतोभयम् || २-४६-२१

  While they are asleep, we shall quickly mount the chariot and fearlessly proceed on the way. [2-46-21]

 2. 22

  अतो भूयोऽपि नेदानीमिक्ष्वाकुपुरवासिनः | स्वपेयुरनुरक्ता मां वृक्षमूलानि संश्रिताः || २-४६-२२

  These loyal inhabitants of Ayodhya, the city of the Ikshvakus will no more sleep again sheltered under the trees. [2-46-22]

 3. 23

  पौरा ह्यात्मकृताद्दुःखाद्विप्रमोच्या नृपात्मजैः | न तु खल्वात्मना योज्या दुःखेन पुरवासिनः || २-४६-२३

  The prince should deliver the citizens from the sufferings caused by themselves but should not make them suffer on their account.' [2-46-23]

 4. 24

  अब्रवील्लक्ष्मणो रामं साक्षाद्धर्ममिवस्थितम् | रोचते मे तथा प्राज्ञ क्षिप्र मारुह्यतामिति || २-४६-२४

  Lakshmana said to Rama who was the very image of like righteousness, 'Oh ! wise one, I like this (proposal). Let us quickly mount the chariot'. [2-46-24]

 5. 25

  अथ रामोऽब्रवीच्छ्रीमान्सुमन्त्रं युज्यतां रथः | गमिष्यामि ततोऽरण्यं गच्छ शीघ्रमितः प्रभो || २-४६-२५

  Then glorious Rama addressing Sumantra said, 'Oh ! master charioteer, harness the chariot. I shall (let us) quickly leave for the forest'. [2-46-25]