1. 31

  तस्मिन्नार्जवसम्पन्ने देवि देवोपमे कथम् | पापमाशंससे रामे महर्षिसमतेजसि || २-१२-३१

  How do you, Oh ! Devi, wish to harm Rama who is endowed with uprightness, who resembles the gods and in lustre to great ascetics? [2-12-31]

 2. 32

  न स्मराम्यप्रियम् वाक्यम् लोकस्य प्रियवादिनः | स कथम् त्वत्कृते रामम् वक्ष्यामि प्रियमप्रियम् || २-१२-३२

  How can I, for your sake, speak harsh to my beloved Rama who uses pleasing words to the people of the world, and never an unpleasant word which I can recall? [2-12-32]

 3. 33

  क्षमा यस्मिन् दमस्त्यागः सत्यम् धर्मः कृतज्ञता | अप्यहिंसा च भूतानाम् तमृते का गतिर्मम || २-१२-३३

  Where is the refuge for me without him in whom dwell forgiveness, forbearance, renunciation, truthfulness, righteousness, gratefulness and also nonviolence towards all living beings? [2-12-33]

 4. 34

  मम वृद्धस्य कैकेयि गतान्तस्य तपस्विनः | दीनम् लालप्यमानस्य कारुण्यम् कर्तुमर्हसि || २-१२-३४

  Oh ! Kaikeyi, you should show mercy to this wretched, old man on the verge of death, wailing pitifully. [2-12-34]

 5. 35

  पृथिव्याम् सागरान्तायाम् यत्किञ्चैदधिगम्यते | तत्सर्वम् तव दास्यामि मा च त्वाम् मन्युराविशेत् || २-१२-३५

  I shall give you all that can be secured on this earth bounded by the ocean. Show no anger. [2-12-35]