1. 101

  कस्यैतद्धारुणम् वाक्यमेवम् विधमचिन्तितम् | रामस्यारण्यगवनम् भरतस्यैव मातरम् || २-१२-१०१

  Whose are these dreadful words, this inconceivable plan of Rama's exile and Bharata's enthronement? [2-12-101]

 2. 102

  धिगस्तु योषितो नाम शठाः स्वार्थपरास्सदा | न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वा भरतस्यैव मातरम् || २-१२-१०२

  A woman means one who secretly harms others. This is shameful indeed. They always seek selfish interests. I do not say this of all women, only of Bharata's mother. [2-12-102]

 3. 103

  अनर्थभावेऽ र्थपरे नृशंसे | ममानुतापाय निविष्टभावे | किमप्रियम् पश्यसि मन्निमित्तम् | हितानुकारिण्यथवापि रामे || २-१२-१०३

  Oh ! malicious one, Oh ! covetous one, Oh ! cruel woman, determined to torment me, what fault have you seen in Rama who is always devoted to the welfare of others? [2-12-103]

 4. 104

  परित्यजेयुः पितरो हि पुत्रान् | भार्याः वतींश्चापि कृतानुरागाः | कृत्स्नम् हि सर्वम् कुपितम् जगत्स्या | द्दृष्ट्वे रानन् व्तसबे बुनग्बन् || २-१२-१०४

  This entire world will be inflamed to see Rama plunged in adversity. Fathers will abandon their sons. Wives, attached to their husbands, will forsake them. [2-12-104]

 5. 105

  अहम् पुनर्देवकुमाररूप | मलकृतम् तम् सुतमाव्रजन्तम् | नन्दामि पश्यन्नपि दर्शनेन | भवामि दृष्ट्वा च पुनर्युवेव || २-१२-१०५

  When I see my son, handsome and welladorned like the son of a celestial deity, coming towards me, I rejoice. Even his very sight makes me grow young again. [2-12-105]