1. 6

  विवस्वान्काश्यपात् जज्ञे मनुर्वैवस्वत: स्वयम् | स तु प्रजापतिः पूर्वमिक्ष्वाकुस्तु मनो: सुतः || २-११०-६

  Kasyapa begot Vivaswat (the Sun) and Vivaswat, Manu. This Manu was the first Prajapati to him whom was born Ikshvaku. [2-110-6]

 2. 7

  यस्येयं प्रथमं दत्ता समृद्धा मनुना मही | तमिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्धि पूर्वकम् || २-११०-७

  Manu had orginally bestowed the most prosperous earth on Ikshvaku and you know Ikshvaku was the first king of Ayodhya. [2-110-7]

 3. 8

  इक्ष्वाकोस्तु सुत श्रीमान्कुक्षिरेवेति विश्रुतः | कुक्षेरथात्मजो वीरो विकुक्षिरुदपद्यत || २-११०-८

  Ikshvaku had an illustrious son, wellknown as Kukshi and to Kukshi was born the heroic Vikukshi. [2-110-8]

 4. 9

  विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्र प्रतापवान् | बाणस्य तु महाबाहुरनरण्यो महात‌पा: || २-११०-९

  The son of Vikukshi was highly energetic and powerful Bana and to him was born the mightyarmed Anaranya of great renown. [2-110-9]

 5. 10

  नानावृष्टिर्बभूवास्मिन्नदुर्भिक्षं सतां वरे | अनरण्ये महाराजे तस्करो नापि कश्चन || २-११०-१०

  When Anaranya, the best of the virtuous, was ruling the kingdom, there was no drought, no famine and not even a thief (in his kingdom). [2-110-10]