1. 11

  अनरण्यान्महाबाहुः पृथु राजा बभूव ह | तस्मात्पृथोमेहाराजस्त्रिशङ्कुरुदपद्यत || २-११०-११

  Mightyarmed king Prithu was the son of Anaranya and Prithu was father of the great king Trishanku. [2-110-11]

 2. 12

  स सत्यवचनाद् वीर: स‌शरीरो दिवं गतः | त्रिशङ्कोरभवत्सूनुर्दुन्धुमारो महायशाः || २-११०-१२

  hat heroic Trishanku, on account of his truthfulness ascended the heaven with his physical body. Trishanku's son was illustrious Dundhumara,..... - [2-110-12]

 3. 13

  दुन्धुमारान्महातेजा युवनाश्वो व्यजायत | युवनाश्वसुतः श्रीमान्मान्धाता समपद्यत || २-११०-१३

  - father of the exceedingly powerful Yuvanaswa. Majestic Mandhata was Yuvanasva's son and..... - [2-110-13]

 4. 14

  मान्धातुस्त महातेजा: सुसन्धिरुदपद्यत | सुसन्धेरपि पुत्रौ द्वौ ध्रुवसन्धिः प्रसेनजित् || २-११०-१४

  - father of mighty Susandhi. Sudsandhi had two sons Dhruvasandhi and Prasenjit. [2-110-14]

 5. 15

  यशस्वी ध्रुवसन्धेस्तु भरतो रिपुसूदनः | भरतात्तु महाबाहोरसितो नाम जायत || २-११०-१५

  Renowned Bharata, slayer of enemies, was the son of Dhruvasandhi. Mightyarmed Bharata had a son named Asita..... - [2-110-15]