1. 61

  विप्रणष्टानलमरुद्भास्करद्युतिसंवृतम् | विनिर्मथितशैलाग्रं शुष्यमाणजलाशयम् || ३-६४-६१

  - destroy the radiance of the Sun, the fire and block the wind crush the mountain tops, dry up the tanks,..... - [3-64-61]

 2. 62

  ध्वस्तद्रुमलतागुल्मं विप्रणाशितसागरम् | त्रैलोक्यं तु करिष्यामि संयुक्तं कालकर्मणा || ३-६४-६२

  - destroy the trees shrubs and creepers and annihilate the oceans. I shall bring about this fatal change at once in the three worlds. [3-64-62]

 3. 63

  न तां कुशलिनीं सीतां प्रदास्यन्ति ममेश्वराः | अस्मिन्मुहूर्ते सौमित्रे मम द्रक्ष्यन्ति विक्रमम् || ३-६४-६३

  If the gods do not return my Sita safely to me, Oh ! Lakshmana they will witness my power right now. [3-64-63]

 4. 64

  नाकाशमुत्पतिष्यन्ति सर्वभूतानि लक्ष्मण | मम चापगुणोन्मुक्तैर्बाणजालैर्निरन्तरम् || ३-६४-६४

  Oh ! Lakshmana no beings will be able to move in the sky, blocked by arrows released from my bowstring there will be no space left there. [3-64-64]

 5. 65

  अर्दितं मम नाराचैर्ध्वस्तभ्रान्तमृगद्विजम् | समाकुलममर्यादं जगत्पश्याद्य लक्ष्मण || ३-६४-६५

  Oh ! Lakshmana now beasts and birds will be confused and destroyed by my darts. You will see them crossing all limits of propriety. [3-64-65]