1. 6

  स सर्वाश्च दिशो बाणैः प्रदिशश्च महारथः | पूरयामास तं दृष्ट्वा रामोऽपि सुमहद्धनुः || ३-२८-६

  When Rama, the great warrior, saw Khara approaching him, he fixed powerful arrows on his bow and covered all directions and intermediate quarters with his arrows. [3-28-6]

 2. 7

  स सायकैर्दुर्विसहैस्सस्फुलिङ्गैरिवाग्निभिः | नभश्चकाराविवरं पर्जन्य इव वृष्टिभिः || ३-२८-७

  He rained sparkling arrows which were irresistible. He filled the sky with arrows just as the raingod fills it with rain without leaving any space. [3-28-7]

 3. 8

  तद्बभूव शितैर्बाणैः खररामविसर्जितैः | पर्याकाशमनाकाशं सर्वतः शर संकुलम् || ३-२८-८

  The arrows released by Khara and Rama on one another filled the entire sky. Everywhere only arrows and no sky could be seen. [3-28-8]

 4. 9

  शरजालावृतस्सूर्यो न तदा स्म प्रकाशते | अन्योन्यवधसंरम्भादुभयोस्संप्रयुध्यतोः || ३-२८-९

  While they were engaged in the battle, eager to kill each other the sky was covered with arrow and the Sun could not be seen. [3-28-9]

 5. 10

  ततो नालीकनाराचैस्तीक्ष्णाग्रैश्च विकर्णिभिः | आजघान खरो रामं तोत्रैरिव महाद्विपम् || ३-२८-१०

  Then Khara shot Rama with Nalika darts and darts called Vikarni like goads hit a mighty elephant. [3-28-10]