1. 6

  पूर्वकाले महाबाहो ये प्रजापतयोऽभवन् | तान्मे निगदतः सर्वान् आदितः शृणु राघव || ३-१४-६

  - 'Oh ! mighty-armed Rama hear from me while I am telling you about the lords of creation from the very beginning. [3-14-6]

 2. 7

  कर्दमः प्रथमस्तेषां विक्रीतस्तदनन्तरः | शेषश्च संश्रयश्चैव बहुपुत्रश्च वीर्यवान् || ३-१४-७

  Among the lords of all beings the first was Kardama, the next was Vikritha, followed by Sesha, Samsrya Bahuputra,..... - [3-14-7]

 3. 8

  स्थाणुर्मरीचिरत्रिश्च क्रतुश्चैव महाबलः | पुलस्त्यश्चाङ्गिराश्चैव प्रचेताः पूलहस्तथा || ३-१४-८

  - Sthanu, Mareechi, Atri and mighty Kratu, Pulastya, Angiraa, Pracheta, similarly Pulaha..... - [3-14-7]

 4. 9

  दक्षो विवस्वान् अपरो अरिष्टनेमिः च राघव | कश्यपः च महातेजाः तेषाम् आसीत् च पश्चिमः || ३-१४-९

  - and Daksha. Oh ! Rama following them were Vivasvan, Arishtanemi and the very glorious Kasyapa who was the last ruler. [3-14-9]

 5. 10

  प्रजापतेस्तु दक्षस्य बभूवुरिति विश्रुतम् | षष्टिर्दुहितरो राम यशस्विन्यो महायशः || ३-१४-१०

  Oh ! glorious Rama it is well known that prajaapati Daksha, the creator had sixty daughters of great fame. [3-14-10]